1 SC CONTAMOD SRL Membru C.A.F.R, C.E.C.C.A.R.. CIF: 16766420, Sediu: Oradea, Str. Gh. Doja, nr.24, jud. Bihor Tel/Fax: 0359804435, 0259/435 966, adresa e-mail: contamod@yahoo.com RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Către acţionarii SINTEZA SA Raport cu privire la auditul situaţiilor financiare Opinie 1. Am auditat situaţiile financiare consolidate și individuale anexate ale societӑţii SINTEZA SA și a filialei sale („Grupul”), cu sediul social ȋn Oradea, Șoseaua Borșului nr. 35, identificat ă prin codul unic de î nregistrare fiscala 67329, care cuprind situaţia consolidată și individuală a poziţiei financiare la data de 31 decembrie 20 22, situaţia consolidată și individuală a rezultatului global, situaţia consolidată și individuală a modificӑrilor capitalurilor proprii şi situaţia consolidată și individuală a fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul financiar încheiat la aceastӑ datӑ, precum şi un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative la situaţiile financiare. 2. Situaţiile financiare consolidate la 31 decembrie 2022 se identificӑ astfel: Activ net/ Total capitaluri proprii: Pierderea netă a exerciţiului financiar: 36.910.269 RON (2.097.266) RON 3. În opinia noastră, situaţiile financiare consolidate și individuale anexate oferӑ o imagine fidelӑ a poziţiei financiare a Grupului la data de 31 decembrie 202 2, precum şi a performanţei financiare consolidate și individuale şi a fluxurilor de trezorerie consolidate și individuale pentru exerciţiului încheiat la aceastӑ dată, ȋn conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementӑrilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiarӑ. Baza pentru opinie
2 4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (’’IAS’’), Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului şi al Consiliului European (ȋn cele ce urmeazӑ ’’ Regulamentul’’) şi Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitӑţile noastre ȋn baza acest or standarde sunt descrise detaliat în secţiunea Responsabilitӑţile auditorului într-un audit al situaţiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenţi faţӑ de Grup, conform Codului Etic al Profesioniştilor Contabili emis de Consiliul pentru contabili (codul IESBA), conform cerinţelor etice care sunt relevante pentru auditul situaţiilor financiare ȋn Romania, inclusiv Regulamentul și Legea, şi ne-am îndeplinit responsabilitӑţile etice, conform acestor cerinţe şi conform Codului IESBA. Credem cӑ probele de audit pe care le-am obiţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastrӑ. Aspecte cheie de audit 5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, ȋn baza raţionamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanţӑ pentru auditul situaţiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate ȋn contextul auditului situaţiilor financiare ȋn ansamblu şi ȋn formarea opiniei noastre asupra acestora şi nu furnizӑm o opinie separatӑ cu privire la aceste aspecte. Pentru aspectul cheie de mai jos, am prezentat o descriere a modului în care auditul nostru a abordat aspectul în contextul respectiv. Aspecte cheie de audit Abordarea auditului cu privire la aspectul cheie de audit Recunoașterea veniturilor Veniturile din vânzarea de produse finite reprezintă activitatea de bază a Societății. Dat fiind scăderea semnificativă a cifrei de afaceri și a clienților față de anul precedent, există riscul ca vânzarea fie recunoscută incorect și fără acuratețe. Astfel, veniturile ar putea să nu fie recunoscute în anul financiar corect, sau pot reprezenta vânzări fictive pentru care livrarea bunurilor nu a avut loc. Considerăm că recunoașterea veniturilor este semnificativă pentru audit, conform celor expuse mai sus. Politica contabilă a Societății cu privire la recunoașterea veniturilor cât și prezentarea veniturilor sunt incluse în Nota 3 și 18 la situațiile financiare. Procedurile noastre de audit în legătură cu recunoașterea veniturilor din vânzarea produselor finite au inclus: - evaluarea controalelor interne cu privire la realizarea vânzării pe baza livrărilor valide, - verificarea înregistrării veniturilor în perioadele corecte conform transferului de riscuri și beneficii, pentru vânzările din lunile de la finalul anului, - testarea veniturilor din vânzarea de produse finite prin teste de audit de detaliu care au inclus pregătirea unei selecții statistice a clienților și obținerea scrisorilor de confirmare a veniturilor înregistrate în timpul anului, precum și selectarea unor tranzacții individuale pentru clienții neconfirmați și solicitarea documentelor suport,
3 - analiza veniturilor înregistrate pentru înțelegerea evoluției acestora, precum și compararea veniturilor cu cele înregistrate în perioada precedentă. - evaluarea adecvării modului de prezentare a informațiilor în notele explicative la situațiile financiare Urmare a muncii noastre de audit nu am identificat erori neajustate. Evidențierea unor aspecte - continuitatea activității 6. Activitatea societății în anul curent s-a încheiat cu pierdere de 2.097.266 RON. Prin urmare capacitatea societăţii de a funcţiona pe pricipiul continuităţii activităţii depinde de capacitatea sa de a genera suficiente venituri viitoare şi de sprijinul financiar din partea creditorilor. Atragem atenţia asupra Notei 2 din situaţiile financiare, care descrie faptul că în contextul situației actuale impuse de starea de război din Ucraina, precum și de criza energetică, efectele sunt: scumpirea prețurilor la materiile prime, întârzieri la aprovizionarea materialelor, creșterea prețurilor la carburanți, energie electrică, gaz ceea ce conduce la costuri majorate și la diminuarea profitului ori generarea de pierderi. Conducerea monitorizează îndeaproape situația și adoptă măsurile ce se impun pentru a minimiza impactul crizei asupra activitatii operaționale și financiare. Conform declarației conducerii, entitatea va lua măsurile necesare: creșterea calității și purității acidului benzoic, îmbunătățirea raportului între canalele de vânzare (direct vs. distribuție), accentuarea siguranței în livrări, dezvoltarea portofoliului de produse și diversificarea numărului de clienți, astfel că nu se estimează dificultăți semnificative care pot afecta continuitatea activității pe cel puțin 12 luni de la data situațiilor financiare. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect. Alte informaţii – Raportul consolidat al administratorilor 7. Administratorii sunt responsabili pentru î ntocmirea şi prezentarea altor informaţii. Acele alte informaţii cuprind Raportul consolidat al administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare consolidate şi raportul auditorului cu privire la acestea. Opinia noastrӑ cu privire la situaţiile financiare consolidate nu acoperӑ şi aceste alte informaţii şi cu excepţia cazului ȋn care se mentioneazӑ explicit ȋn raportul nostru, nu exprimӑm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea. Ȋn legӑturӑ cu auditul nostru privind situaţiile financiare consolidate pentru exerciţiul financiar ȋncheiat la 31 decembrie 20 22, responsabilitatea noastrӑ este sӑ citim acele alte informaţii şi, ȋn acest demers, sӑ apreciem dacă acele alte informaţii sunt semnificativ inconsecvente cu situaţiile financiare, sau cu cunoștintele pe care noi le- am obţinut ȋn timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.
4 Ȋn ce priveşte Raportul consolidat al administratorilor, am citit şi raportӑm dacă acesta a fost întocmit, ȋn toate aspectele semnificative, ȋn conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016, pun ctele 26-28; Ȋn baza exclusiv a activitӑţilor care trebuie desfӑşurate ȋn cursul auditului situaţiilor financiare, ȋn opinia noastrӑ: a) Informaţiile prezentate ȋn Raportul consolidat al administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situaţiile financiare consolidate sunt ȋn concordanţӑ, ȋn toate aspectele semnificative, cu situaţiile financiare consolidate; b) Raportul consolidat al administratorilor a fost întocmit, ȋn toate aspectele semnificative, ȋn conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016, punctele 26-28. În plus, ȋn baza cunostinţelor şi înţelegerii noastre cu privire la Grup şi la mediul acestuia, dobândite ȋn cursul auditului situaţiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar ȋncheiat la data de 31 decembrie 20 22, ni se cere sӑ raportam dacӑ am identificat denaturӑri semnificative ȋn Raportul consolidat al administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect. Responsabilitӑţile conducerii şi ale persoanelor responsabile cu guvernanţa pentru situaţiile financiare consolidate 8. Conducerea Grupului este responsabilӑ pentru întocmirea situaţiilor financiare care sӑ ofere o imagine fidelӑ ȋn conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementӑrilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiarӑ şi pentru acel control intern pe care conducera îl considerӑ necesar pentru a permite întocmirea de situaţii financiare consolidate lipsite de denaturӑri semnificative, cauzate fie de fraudӑ, fie de eroare. 9. În întocmirea situaţiilor financiare consolidate și individuale, conducerea este responsabilӑ pentru evaluarea capacitӑţii Grupului de a-şi continua activitatea, pentru prezentarea, dacӑ este cazul, a aspectele referitoare la continuitatea activitӑţii şi pentru utilizarea contabilitaţii pe baza continuitӑţii activitӑţii, cu excepţia cazului ȋn care conducerea fie intentioneazӑ sӑ lichideze Grupul sau sӑ opreasca operaţiuni le, fie nu are nicio altӑ alternativӑ realistӑ ȋn afara acestora. 10. Persoanele responsabile cu guvernanţa sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiarӑ a l Grupului. Responsabilitӑţile auditorului ȋntr -un audit al situaţiilor financiare 11. Obiectivele noastre constau ȋn obţinerea unei asigurӑri rezonabile privind măsura ȋn care situaţiile financiare consolidate, ȋn ansamblu, sunt lipsite de denaturӑri semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum şi ȋn emiterea unu i raport al auditorului care include opinia noastrӑ. Asigurarea rezonabilӑ reprezintӑ un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanţie a faptului cӑ un audit desfӑşurat ȋn conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativӑ, dacӑ aceasta existӑ. Denaturӑrile pot fi cauzate fie de fraudӑ, fie de eroare şi sunt considerate semnificative
5 dacӑ se poate preconiza, ȋn mod rezonabil, cӑ acestea, individual sau cumulat, vor influenţa deciziile economice ale utilizatorilor, luate ȋn baza acestor situaţii financiare. 12. Ca parte a unui audit ȋn conformitate cu ISA, exercitӑm raţionamentul profesional şi menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: Identificӑm şi evaluӑm riscurile de denaturare semnificativӑ a situaţiilor financiare consolidate, cauzatӑ fie de fraudă, fie de eroare, proiect ăm şi executӑm proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri şi obţinem probe de audit suficiente şi adecvate pentru a furniza o bazӑ pentru opinia noastrӑ. Riscul de nedetectare a unei denaturӑri semnificative cauzatӑ de fraudӑ este mai ridicat dec ât cel de nedetectare a unei denaturӑri semnificative cauzatӑ de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenţionate, declaraţii false şi evitarea controlului intern. Înţelegem controlul intern relevant pentru audit, ȋn vederea proiectӑrii de proceduri de audit adecvate circumstanţelor, dar farӑ a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitӑţii controlului intern al Grupului. Evaluam gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate şi caracterul rezonabil al estimӑrilor contabile şi al prezentӑrilor aferente realizate de cӑtre conducere. Formulӑm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizӑrii de catre conducere a contabilitӑţii pe baza continuitӑţii activitӑţii şi determinӑm, pe baza probelor de audit obținute, dacӑ existӑ o incertitudine semnificativӑ cu privire la evenimente sau condiţ ii care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Grupului de a-şi continua activitatea. În cazul ȋn care concluzionӑm cӑ existӑ o incertitudine semnificativӑ, trebuie sӑ atragem atenţia ȋn raportul auditorului asupra prezentӑrilor aferente din situaţiile financiare sau, ȋn cazul ȋn care aceste prezentӑri sunt neadecvate, sӑ ne modificӑm opinia. Concluziile noastre se bazeazӑ pe probele de audit obţinute pânӑ la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiţii viitoare pot determina Grupul nu îşi mai desfaşoare activitatea ȋn baza principiului continuitӑţii activitӑţii. Evaluam prezentarea, structura şi conținutul situaţiilor financiare consolidate, inclusiv al prezent ării de informații, şi măsura ȋn care situațiile financiare reflectӑ tranzacţiile şi evenimentele care stau la baza acestora ȋntr -o manierӑ care sӑ rezulte ȋntr-o prezentare fidelӑ. 13. Comunicӑm persoanelor responsabile cu guvernaţa, printre alte aspecte, aria planificatӑ şi programarea ȋn timp a auditului, precum şi principalele constatӑri ale auditului, inclusiv orice deficienţe ale controlului intern pe care le identificӑm pe parcursul auditului. 14. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanţa o declaraţie cu privire la conformitatea noastrӑ cu cerințele etice privind independenţa şi le comunicӑm toate relaţiile şi alte aspecte care pot fi considerate, ȋn mod rezonabil, cӑ ar putea sӑ ne afecteze independenţa şi unde este cazul, măsurile de siguranţӑ aferente. 15. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor ȋnsarcinate cu guvernanţa, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanţӑ ȋn cadrul auditului asupra situaţiilor financiare din perioada curentӑ şi, prin urmare, reprezintӑ aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte ȋn raportul nostru de audit, cu excepţia cazului ȋn care legislaţia sau reglementarile împiedicӑ prezentarea publicӑ a aspectului respec tiv sau
6 a cazului ȋn care, ȋn circumstante extrem de rare, considerӑm că un aspect nu ar trebui comunicat ȋn raportul nostru deoarece se preconizeazӑ ȋn mod rezonabil cӑ beneficiile interesului public sӑ fie depӑşite de consecinţele negative ale acestei comunicӑri. Raport cu privire la alte dispoziţii legale şi de reglementare 16. Am fost numiţi de Adunarea Generalӑ a Acţionarilor la data de 29.12.2021 auditӑm situaţiile financiare consolidate ale SINTEZA S.A. și a filialei sale pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2022. Durata totalӑ neîntreruptӑ a angajamentului nostru este de 3 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate la 31.12.2021 pînă la 31.12.2023. Confirmӑm că: Opinia noastră de audit asupra situaț iilor financiare consolidate și individuale exprimată în acest raport este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societ ății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfăşurarea auditului nostru, ne-am păstrat independenţa faţӑ de entitatea auditatӑ. ● Nu am furnizat pentru Grup serviciile non audit interzise, mentionate la articolul 5 aliniatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014. Auditorul statutar pentru misiunea de audit pentru care s-a întocmit acest raport al auditorului independent este Ana Corina Moldovan. Raport privind conformitatea cu Regulamentul Delegat (UE) 2018/815 al Comisiei (“Standardul Tehnic de Reglementare privind Formatul Unic European de Raportare Electronică” sau „ESEF”) Am efectuat o misiune de asigurare rezonabilă asupra conformității situațiilor financiare consolidate întocmite de SINTEZA SA incluse în raportul financiar anual în format ESEF („fișierele digitale”), cu Regulamentul Delegat (UE) 2018/815 al Comisiei cu privire la Formatul Unic European de Raportare Electronică ( „Regulamentul ESEF”). Responsabilitatea conducerii SC SINTEZA S.A. pentru fișierele digitale întocmite în conformitate cu ESEF Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea fișierelor digitale în conformitate cu ESEF. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea controlului intern relevant pentru aplicarea ESEF; selectarea și aplicarea marcajelor iXBRL corespunzătoare, utilizând raționamentul profesional, dacă este necesar; asigurarea consecvenței între fișierele digitale și situațiile financiare consolidate care vor fi publicate în conformitate cu Ordinul 2844/2016 cu modificările ulterioare. Responsabilitatea auditorului
7 Avem responsabilitatea de a exprima o concluzie cu privire la măsura în care situațiile financiare consolidate incluse în raportul financiar anual sunt în conformitate cu ESEF, în toate aspectele semnificative, în baza probelor obținute. Misiunea noastră de asigurare rezonabilă a fost efectuată în conformitate cu Standardul internațional privind Misiunile de Asigurare 3000 (revizuit), Alte misiuni de asigurare decât auditurile sau revizuirile informațiilor financiare istorice (ISAE 3000) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare. O misiune de asigurare rezonabilă în conformitate cu ISAE 3000 presupune efectuarea de proceduri pentru a obține probe cu privire la conformitatea cu ESEF. Natura, plasarea în timp și amploarea procedurilor selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscului de abateri semnificative de la dispozițiile prevăzute în ESEF, cauzate fie de fraudă sau de eroare. O misiune de asigurare rezonabilă include: obținerea unei înțelegeri a procesului de pregătire a fișierelor digitale în conformitate cu ESEF, inclusiv a controalelor interne relevante; reconcilierea fișierelor digitale care includ datele marcate, cu situațiile financiare consolidate auditate ale Societății care vor fi publicate în conformitate cu Ordinul 2844/2016 cu modificările ulterioare; evaluarea dacă toate situațiile financiare care sunt incluse în raportul financiar anual sunt întocmite într-un format XHTML valabil. evaluarea gradului de adecvare al elementelor iXBRL utilizate de entitatea SINTEZA S.A., selectate din taxonomia ESEF, și crearea unor elemente de extensie în cazul în care nu s-a putut identifica niciun element corespunzător în taxonomia ESEF; și evaluarea utilizării ancorelor pentru elementele de extensie. Considerăm că probele obținute sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru concluzia noastră. Concluzia În opinia noastră, situațiile financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 incluse în raportul financiar anual, în fișierele digitale sunt, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Regulamentul ESEF. În prezenta secțiune nu exprimam o opinie de audit, o concluzie de revizuire sau orice altă concluzie de asigurare privind situațiile financiare consolidate. Opinia noastră de audit asupra situațiilor financiare consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022 este inclusă în secțiunea Raportul cu privire la situațiile financiare anuale consolidate de mai sus. În numele CONTAMOD SRL Oradea, str. Gh. Doja, nr. 24
8 Înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr.FA 869 Ana Corina Moldovan, Auditor statutar Înregistrat in Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr.AF 2663 Oradea, 22 martie 2023
9 RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE LA 31.12.2022 Raport anual conform : Legea 297/2004 privind piata de Capital Legea 24/2017 privind emitentii de Instrumente financiare si operatiuni de piata Regulamentul ASF NR.5/2018 Pentru exerciţiul financiar: 2022 Data raportului: 31.12.2022 Denumirea societăţii comerciale: Sinteza S.A. Oradea Sediul social: Oradea. Sos. Borsului nr.35, jud. Bihor Număr telefon/fax: 0259.456.116 / 0259.462.224 Cod unic O.R.C.: 67329 Nr. ordine Registrul Comertului: J/05/197/1991 Piaţa reglementată: Bursa de Valori Bucuresti Capital social subscris/varsat: 9.916.889 lei Principalele caract. ale val.mob.: Acţiuni emise în formă dematerializată SINTEZA SA Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA Tel: 0259 456 116 Tel: 0259 444 969 Fax: 0259 462 224 e-mail: sinteza@ sinteza. ro www.sinteza.ro C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991 BANCA: UNICREDIT BANK CONT RON : RO64BACX0000000484374000
10 1. Analiza activităţii societăţii comerciale 1.1. Descrierea activităţii de bază a societăţii comerciale SINTEZA S.A., înfiinţată prin H.G. nr. 1213/20.11.1990 din Intreprinderea Chimică “SINTEZA”, este înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J/05/197/1991, cod fiscal RO 67329 şi are sediul social pe Şos. Borşului nr.35, Oradea, jud. Bihor. In cursul anului 2022 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări de orice fel. 1.1.1. Elemente de evaluare generala In anul 2022 societatea a obtinut urmatorii indicatori, conform bilantului contabil: 1. Venituri totale : 44,699,877 lei, din care: - cifra de afaceri neta: 38,552,939 lei, din care suma de 36,263,831 lei o reprezinta vanzarile la export; - venituri din variatia stocurilor: 1,689,397 lei; - alte venituri: 3,194,781 lei ; - venituri financiare: 264,244 lei; - venituri din provizioane si ajustari privind activitatea de exploatare:998,516 lei; 2. Cheltuieli totale: